Regulamin

REGULAMIN ARIAŃSKA 16
 

Postanowienie ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.nearto.pl oraz portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Uliana Zalewska NEARTO.PL, ul.Topolowa 48m.19, 31-510 Kraków NIP 7010422829 zwanej dalej NEARTO.PL a Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie oraz potwierdzeniu rezerwacji.


§ 1 Rezerwacja

Rezerwacji apartamentu można dokonać on-line na stronie www.nearto.pl, drogą elektroniczną, telefonicznie bądź korzystając z portali rezerwacyjnych. W celu potwierdzenia rezerwacji dokonanych przez stronę www.nearto.pl bądź telefonicznie/drogą mailową wymagana jest wpłata minimum 30% wartości rezerwacji, jako opłaty rezerwacyjnej, w ciągu 48 h, na podany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy.
Dane firmowe:

NEARTO.PL

Adres siedziby firmy: ul.Topolowa 48/19, 31-510

Kraków NIP 7010422829

Regon 365596671

Numer rachunku bankowego: 91 1140 2004 0000 3402 7648 6941

Numer rachunku IBAN: PL91 1140 2004 0000 3402 7648 6941

Numer BIC : BREXPLPWMBK

 

Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres email:rezerwacje@nearto.pl. W przypadku odwołania rezerwacji opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu.

Istnieje możliwość zmiany terminu wpłaty zaliczki, który powinien zostać potwierdzony drogą mailową przez pracownika NEARTO.PL

Pozostałą kwotę za pobyt, Klient zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do 1 dnia przed planowanym przyjazdem do apartamentu. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres email:rezerwacje@nearto.pl W przypadku braku opłaty całości rezerwacji do dnia zameldowania, rezerwacja ulega anulowaniu.

Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne, płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.


§ 2 Zmiana terminu rezerwacji oraz anulacja

Zmiana terminu rezerwacji/ apartamentu jest warunkowana dostępnością innego wybranego terminu bądź apartamentu. Zmian w rezerwacji Klient może dokonać do 3 dni przed planowanym przyjazdem. Zmiana terminu/apartamentu powinna zostać potwierdzona przez pracownika NEARTO.PL. Po dokonaniu zaminy Klient otrzyma drogą mailową zmianę warunków rezerwacji (terminu/apartamentu/ceny).

Jeśli rezerwacja została opłacona bonem turystycznym. Klientowi nie przysługuje prawo do bezpłatnego odwołania rezerwacji. Rezygnacja z pobytu wiąże się z utratą bonu turystycznego.

W przypadku rezerwacji bezzwrotnych NEARTO.PL nie ma obowiązku do zmiany terminu bądź zwrotu pieniędzy za anulowaną rezerwacje.

Z początkiem kwietnia 2020 możemy przypuszczać, że nasi klienci są już świadomi ryzyka związanego z wirusem COVID-19, jak również ryzyka wynikającego z dokonywania nowych rezerwacji, w szczególności w ofercie bezzwrotnej i częściowo zwrotnej. W związku z tym dla wszystkich nowych rezerwacji dokonanych po 1 kwietnia 2020 r. lub później nie będą miały zastosowania procedury okoliczności nadzwyczajnych w przypadku gości chcących odwołać lub zmienić rezerwację w związku z pandemią koronawirusa. Rezerwacje te będą traktowane jak każda inna standardowa rezerwacja i będą podlegały naszym standardowym zasadom i procedurom.

Klient może anulować rezerwacje do 3 dni przed planowanym przyjazdem. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi


§ 3 Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez NEARTO.PL

NEARTO.PL zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania powodu w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, NEARTO.PL rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

NEARTO.PL ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mający charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od NEARTO.PL, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.


§ 4 Zameldowanie/Wykwaterowanie

Doba wynajmu trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania.

Zakwaterowanie może nastąpić o wcześniej umówionej godzinie od 15:00. Dokładna godzina zakwaterowania powinna zostać ustalona i potwierdzona nie później niż 24 godziny przed przyjazdem Klienta, mailowo biuro@nearto.pl lub telefonicznie +48 604 990 650. Jeżeli Klient w tym terminie nie potwierdzi dokładnej godziny przyjazdu Klient godzi się na ewentualną konieczność oczekiwania na zakwaterowanie i przekazanie kluczy.

Wymeldowanie jest do godz. 11.00 Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi NEARTO.PL

W przypadku nie dokonania wykwaterowania przez Klienta o godzinie ustalonej wcześniej z pracownikiem apartamentów, klient uiszcza opłatę wysokości 100 PLN za każde rozpoczęte 30 minut zwłoki. Jeżeli pracownik apartamentów uzna, że zwłoka jest na tyle duża, że zaburza funkcjonowanie apartamentów NEARTO.PL, w szczególności zdolności wywiązania się ze zobowiązań wobec innych Klientów, pracownik ma prawo usunąć rzeczy należące do Klienta z apartamentu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzeczy pozostawione i usunięte z apartamentów w takim wypadku.


§ 5 Wyposażenie apartamentów

Apartamenty są w pełni umeblowane, a także posiadają kompletnie wyposażoną kuchnię i łazienkę. Dodatkowo każdy Klient otrzymuje komplet pościeli i ręczników.


§ 6 Zasady użytkowania apartamentów

Klient otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Klient zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi NEARTO.PL w ciągu 2 godzin od momentu zameldowania.

Klient apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Klient powinien zawiadomić pracownika firmy. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

NEARTO.PL zastrzega sobie prawo pobierania kaucji zwrotnej, płatnej gotówką, kartą bądź przelewem, w wysokości 300-500 PLN/apartament (w zależności od rodzaju apartamentu) w trakcie procesu meldunkowego, po sprawdzeniu apartamentu przez pracownika NEARTO.PL zwrot kaucji nastąpi do7 dni po wymeldowaniu. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń firmy NEARTO.PL na wypadek zniszczeń bądź złamanie zasad pobytu.

Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim jakichkolwiek przyjęć, imprez okolicznościowych, spotkań większej niż nocująca ilość osób w apartamencie. Za złamanie zakazu NEARTO.PL naliczy karę w wysokości 1000,00 zł.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie naruszenia zasad użytkowania apartamentu, osoba reprezentująca firmę NEARTO.PL ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, NEARTO.PL ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. W szczególności Klient nie może wynająć apartamentu osobom trzecim, ani dokwaterować większej liczby osób niż liczba osób dla których przeznaczony jest apartament.

Na terenie budynku apartamentów oraz w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Klient nie przestrzegający zakazu palenia zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 PLN

Za zgubienie kluczy Klient zostaje obciążony kwotą 250 PLN – koszt wymiany zamka.

Klient używa apartamentów i ich wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową.

W apartamentach Klient nie może prowadzić działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem obowiązującym na obszarze RP. W takim wypadku następuje niezwłoczne wykwaterowanie bez zwrotu kosztów, a Apartamenty NEARTO.PL nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działalność, która miała miejsce podczas pobytu Klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w apartamencie z Najemcą, w szczególności za osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w apartamencie wyłącznie z osobami pełnoletnimi. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w apartamencie bez osoby dorosłej pod warunkiem, iż osoba która dokonała rezerwacje/zagwarantowała kartą kredytową jest osobą pełnoletnią (osoba biorąca pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnich uczestników rezerwacji) która przed zameldowaniem zaakceptuje regulamin firmy oraz prześle drogą mailową podpisaną umowę najmu w terminie do 24h od momentu otrzymania umowy najmu.


§ 7 Odpowiedzialność wynajmującego

Apartamenty NEARTO.PL nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Klienta podczas pobytu w Apartamentach, w szczególności za obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego używania apartamentów i ich wyposażenia. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność w tym zakresie, włącznie z posiadaniem stosownego ubezpieczenia w czasie pobytu w apartamentach.


§ 8 Odpowiedzialność NEARTO.PL

NEARTO.PL zobowiązane są do:

Wywiązania się z umowy wynajmu apartamentów, a zwłaszcza udostępnienia Klientowi czystych, w pełni sprawnych apartamentów wraz z wyposażeniem, zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie znajdującej się na stronie.

Dostępności telefonicznej dla Klientów w godzinach 10.00 – 18.00 (oraz w uzasadnionych nagłych przypadkach poza tymi godzinami) oraz rozwiązywania ewentualnie pojawiających się problemów w czasie adekwatnym do zaistniałego problemu.

Podjęcia negocjacji o zmniejszeniu lub całkowitym zwrocie kosztów usługi w uzasadnionych przypadkach, kiedy zgłoszone przez Klienta problemy nie zostaną rozwiązane i w znaczący sposób wpłyną na obniżenie jakości pobytu Klienta w apartamentach.

Odpowiedzialność NEARTO.PL nie przekracza wartości całkowitego kosztu rezerwacji.

Masz pytania?
napisz lub zadzwoń!

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.