Polityka prywatności

§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Gości Apart Residence jest Firma Krzysztof Ferenc Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Karbon", ul. Kolejowa 1, 07-320 Małkinia Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla ……… w ………. … Wydział Gospodarczy KRS pod numerem……………… (dalej Hotel/Obiekt).
 2. Celem, dla których Apart Residence przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Apart Residence jest:
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Apart Residence w związku z poniesioną przez Apart Residence szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Apart Residence,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych. W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Apart Residence przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. 
  • Ponadto, Apart Residence przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Apart Residence. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w całym Apart Residence  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (pod groźbą kary finansowej w wysokości 100zł przy każdorazowym zgłoszeniu tego faktu przez personel Apart Residence). 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Apart Residence jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Apart Residence informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Apart Residence przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 
  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT Apart Residence oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.
  •  firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej 
  • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki
  • kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
  • usługodawcom w przypadku korzystania przez gości z usług dodatkowych świadczonych przez Apart Residence
 5. Czas przetwarzania danych osobowych:
  • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Apart Residence lub gościa, pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Apart Residence lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte 
 6. Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Apart Residence. Ponadto, Apart Residence udostępnia adres ……………………………………………………………………………………………………, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych
 7. Apart Residence nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Apart Residence zawarcie umowy o usługi hotelarskie.


Apart Residence nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 

Masz pytania?
napisz lub zadzwoń!

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.