Regulamin

REGULAMIN ARIAŃSKA 16 APART RESIDENCE
 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ariańska 16  Apart Residence (zwany dalej: Ariańska 16 Apart Residence)  i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej (zwany dalej: Umową), z uwzględnieniem §2 Regulaminu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji  lub całej należności za pobyt w Ariańska 16 Apart Residence. Dokonując ww. czynności, Gość Ariańska 16 Apart Residence (zwany dalej: Gościem) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu (I) w Recepcji Ariańska 16 Apart Residence (zwany dalej: Recepcją), (II) w każdym apartamencie Ariańska 16 Apart Residence, (III) a także na stronie internetowej www.arianska16krakow.pl.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), jak i do osób, niebędących konsumentami, w szczególności przedsiębiorców §2 Regulaminu Zawarcie Umowy za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego (Umowa zawierana na odległość). 
 4. Adres Ariańska 16 Apart Residence, ul. Ariańska 16, 31-505 Kraków.
   

§ 2 ZAWARCIE UMOWY ZA POŚREDNICTWEM SERWISU REZERWACYJNEGO (UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ

 
 1. Gość uprawniony jest do zawarcia Umowy z Ariańska 16 Apart Residence za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Ariańska 16 Apart Residence (zwanego dalej: Systemem), dostępnego na stronie internetowej www.arianska16krakow.pl.
 2. Gość dokonuje rezerwacji (zwanej dalej: Rezerwacją) poprzez wykonanie wskazanych przez System czynności, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego (zwanego dalej: Formularzem). 
 3. Ceny przedstawione w Systemie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte Rezerwacją Gość uiszcza opłatę bezpośrednio w Ariańska 16 Apart Residence. 
 4. Po dokonaniu Rezerwacji, Ariańska 16 Apart Residence prześle na wskazany adres e-mail podsumowanie dokonanej Rezerwacji (zwane dalej: Potwierdzeniem Rezerwacji). 
 5. W przypadku oferty bezzwrotnej Gość zobowiązany jest do uiszczenia 100% przedpłaty za wybrany apartament w momencie składania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada, a apartament zostaje udostępniony dla kolejnych rezerwacji. 
 6. W przypadku oferty elastycznej Gość ma prawo do bezpłatnej anulacji rezerwacji. Rezerwacja utrzymywana jest do godziny 15:00 w dniu przyjazdu Gościa. Nie jest wymagana przedpłata ani podawanie danych karty. W przypadku nie potwierdzenia rezerwacji bądź niepojawienia się Gościa w obiekcie do godziny 15:00 może nie zostać ona zrealizowana. 
 7. Klient dokonuje płatności za pobyt za pomocą karty kredytowej lub płatniczej bądź standardowym przelewem bankowym na wskazane konto bankowe. 
 8. Potwierdzenie rezerwacji zawiera dane Gości, dane Ariańska 16 Apart Residence, opis zamówionej oferty oraz całkowitą cenę za zamówione usługi.
   

§ 3 DOBA HOTELOWA

 1. Apartamenty w Ariańska 16 Apart Residence wynajmowane są na doby.
 2. Gość określa termin pobytu w Ariańska 16 Apart Residence. 
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 dnia pierwszego, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 4. Przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę w przypadku, gdy Gość nie określił czasu pobytu w dniu przyjazdu.
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Ariańska 16 Apart Residence może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 6. Przedłużenie doby hotelowej do godziny 19:00 będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości połowy ceny noclegu obowiązującego w dniu wyjazdu. 
 7. Nieuzgodnione zatrzymanie apartamentu po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie doby pobytu. 
 

§ 4 MELDUNEK W ARIAŃSKA 16 APART RESIDENCE

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Ariańska 16 Apart Residence ma prawo do dokonania przy rejestracji pre-autoryzacji karty kredytowej.  
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ariańska 16 Apart Residence nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.
 4. Ariańska 16 Apart Residence może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.  
 5. Ariańska 16 Apart Residence może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Ariańska 16 Apart Residence lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ariańska 16 Apart Residence lub innych osobach przebywających w apartamencie.
 6. Gość nie może przekazywać apartamentu w Ariańska 16 Apart Residence innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 7. Osoby niezameldowane w Ariańska 16 Apart Residence nie mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego.   
 8. W przypadku rezerwacji z możliwością zwrotu, bezpłatnego anulowania rezerwacji można dokonać do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu. Rezerwację zrobioną za pośrednictwem portalu turystycznego należy anulować również za pośrednictwem portalu turystycznego, rezerwację zrobioną bezpośrednio należy anulować za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej nie ma możliwości bezkosztowej anulacji. 
 9. W przypadku rezerwacji bez możliwości zwrotu cała kwota za pobyt pobierana jest w momencie założenia rezerwacji przez Gościa.
 10. Gość otrzymuje klucze do zarezerwowanego apartamentu po zameldowaniu w obiekcie. Po zakończonym pobycie klucze należy oddać pracownikowi Recepcji Ariańska 16 Apart Residence. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie kluczy oraz zawieszki wynosi 250zł. 
 

§ 5 USŁUGI

 

 1. Ariańska 16 Apart Residence świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w Recepcji, by umożliwić obsłudze Ariańska 16 Apart Residence niezwłoczną reakcję.
 2. Ariańska 16 Apart Residence udostępnia Gościom w pełni wyposażony oraz sprawny apartament.
 3. Chęć skorzystania z usług dodatkowych należy zgłosić Recepcji Ariańska 16 Apart Residence podczas składania rezerwacji.  
 4. W przypadku rezerwacji usługi dodatkowej z możliwością zwrotu, bezpłatnego anulowania rezerwacji można dokonać do 24 godzin przed zaplanowanym terminem. Anulowanie rezerwacji usługi dodatkowej należy zgłosić obsłudze Recepcji Ariańska 16 Apart Residence. Anulowanie dodatkowej usługi w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym terminem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty jak za usługę wykonaną. 
 5. Wszystkie apartamenty w Ariańska 16 Apart Residence wyposażone są w sejfy. Każdy Gość ma możliwość wybrania własnego kodu do zamknięcia sejfu znajdującego się w wynajętym przez Niego apartamencie. Wszelkie wartościowe przedmioty Gość powinien pozostawić w zamkniętym sejfie. Za rzeczy pozostawione poza sejfem Ariańska 16 Apart Residence nie ponosi odpowiedzialności. 
 6. Wszelkie dane osobowe udostępniane podczas zameldowania są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późń zm.).
 

§ 6 POBYT W ARIAŃSKA 16 APART RESIDENCE

 1. W Ariańska 16 Apart Residence obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 2. Zachowanie osób korzystających z usług Ariańska 16 Apart Residence nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ariańska 16 Apart Residence może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, jak również ponownego jej przyjęcia na następne pobyty.
 3. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uregulował należną za pobyt opłatę.
 4. Ariańska 16 Apart Residence nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy, wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego art. 846- 852. 
 5. Gość jest zobowiązany zawiadomić Recepcję Ariańska 16 Apart Residence o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Napięcie w gniazdkach na terenie obiektu Ariańska 16 Apart Residence wynosi 230V. Goście mogą wypożyczyć adaptery w Recepcji Ariańska 16 Apart Residence. 
 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Każdorazowo opuszczając apartament Gość ze względów bezpieczeństwa powinien sprawdzić zamknięcie drzwi,  wyłączyć wszystkie sprzęty RTV i AGD, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna. 
 2. Na terenie Ariańska 16 Apart Residence dzieci poniżej 12 lat powinny  znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ariańska 16 Apart Residence, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ariańska 16 Apart Residence zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 
 4. Gość powinien poinformować Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w całym Ariańska 16 Apart Residence obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (pod groźbą kary finansowej w wysokości 1000 zł przy każdorazowym zgłoszeniu tego faktu przez personel Ariańska 16 Apart Residence). Ponadto w apartamentach nie wolno używać grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ariańska 16 Apart Residence może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ariańska 16 Apart Residence, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ariańska 16 Apart Residence. 
 7. Obsługa Ariańska 16 Apart Residence każdorazowo sprawdza wynajmowany apartament przed wymeldowaniem Gościa. 
 

§ 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na jego koszt oraz adres przez niego wskazany. W przypadku braku takiej dyspozycji Ariańska 16 Apart Residence przechowa je przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ariańska 16 Apart Residence. Wszelkie artykuły spożywcze pozostawione przez Gościa będą utylizowane niezwłocznie po zakończeniu pobytu Gościa w Ariańska 16 Apart Residence.
 

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 
 1. Zabronione jest przechowywanie w apartamentach ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 2. Pobyt dzieci do 6 lat bezpłatny. W tym przypadku dzieci nie otrzymują pościeli ani ręczników. Nie mają zapewnionego oddzielnego miejsca do spania. 
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ariańska 16 Apart Residence akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Na życzenie Gościa Ariańska 16 Apart Residence świadczy odpłatną usługę przechowywania bagażu; Ariańska 16 Apart Residence może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w przechowalni, a także przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.  
 5. Bagaż pozostawiony przez Gościa powinien być odpowiednio zabezpieczony. Ariańska 16 Apart Residence nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w bagażu. 
 6. Ariańska 16 Apart Residence nie akceptuje obecności zwierząt. 
 7. Gość nie będzie powodować, a Ariańska 16 Apart Residence nie będzie pozwalał na powodowanie, nadmiernego hałasu na terenie Ariańska 16 Apart Residence, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z apartamentu, przeszkadzanie w inny sposób, szkodzenie, czy też irytowanie pozostałych Gości. 
 8. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w apartamentach obiektu Ariańska 16 Apart Residence jakichkolwiek zmian. 
 9. Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia Ariańska 16 Apart Residence i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. 
 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ariańska 16 Apart Residence jest sąd powszechny, określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
 11. Regulamin Ariańska 16 Apart Residence obowiązuje od dnia 08.05.2021r. 
 

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie. 
 2. Ariańska 16 Apart Residence ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad. 
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:
  a). pisemnie na adres do doręczeń Ariańska 16 Apart Residence, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
  b). w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@arianska16krakow.pl
 4. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Ariańska 16 Apart Residence. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
 5. Ariańska 16 Apart Residence ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Ariańska 16 Apart Residence udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 


 

§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Gości oraz innych osób przebywających na terenie Ariańska 16 Apart Residence (zwanych dalej: Danymi Osobowymi) Krzysztof Ferenc PBH “Karbon”, ul. Kolejowa 1, 07-320 Małkinia Górna. 
 2. Ariańska 16 Apart Residence przetwarza lub może przetwarzać Dane Osobowe:- w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych łączącej Gości z Ariańska 16 Apart Residence dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ariańska 16 Apart Residence, takich jak marketing bezpośredni usług własnych Ariańska 16 Apart Residence oraz usług podmiotów współpracujących przy realizacji usług hotelowych wraz z usługami dodatkowymi, obsługa reklamacji, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona w zakresie ewentualnych wzajemnych roszczeń Gości, kontakt z Gośćmi w razie nieprzewidzianych zdarzeń (np. błędu przy realizacji płatności), archiwizacja [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]; - w celach marketingowych po zakończeniu pobytu w Hotelu w oparciu o wyrażoną zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]; - dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. dla względów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz mienia poprzez monitoring wizyjny [art. 6 ust. lit. f) RODO]. 


 

Dyrekcja Ariańska 16 Apart Residence życzy Państwu przyjemnego pobytu w Krakowie i zaprasza do ponownego skorzystania z naszych usług.


 

Do you have any questions?
Write or call us!

By using our website, you agree that we may use cookies. They allow us to customize the site to suit your needs.